INTERNETA VIETNES PRIVĀTUMA POLITIKĀ IZMANTOTIE TERMINI

– VDAR – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un par Direktīvas 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) atcelšanu.

– personas dati: jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, uz šīs personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem fiziskajiem raksturlielumiem, fizioloģiskajiem, ģenētiskajiem, garīgajiem, ekonomiskajiem, kultūras vai sociālajiem identitātes faktoriem.

– personas datu apstrāde: jebkura darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem ar personas datiem vai bez tiem, piemēram, personas datu vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtīšana, izplatīšana vai citāda pieejamības nodrošināšana, saskaņošana vai apvienošana, lokalizēšana, dzēšana vai iznīcināšana.

– pārzinis: fiziska vai juridiska persona, kas viena pati vai kopā ar citām nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.

– apstrādātājs: fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas apstrādā personas datus pārziņa vārdā.

– datu subjekts – tieši vai netieši identificēta vai identificējama fiziska persona – interneta vietnes www.bible.lv apmeklētāji un lietotāji.

 

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

LATVIJAS BĪBELES CENTRS apstrādā Personas datus, pamatojoties uz šādiem VDAR 6. pantā minētajiem tiesiskajiem pamatiem:

Līguma noslēgšana un izpilde – lai nodrošinātu saņemto pieteikumu vai datu apstrādi, līguma noslēgšana un sekojoša produkcijas pārdošana.

Likumīgās (leģitīmās) intereses – lai nodrošinātu datu subjektu tiesību un interešu aizsardzību vai lai īstenotu likumīgas intereses veikt tiešās tirgvedības darbības, sniegt atbildes uz datu subjektu informācijas pieprasījumiem vai sūdzībām.

Juridisko pienākumu izpildei – lai izpildītu tai uzliktos juridiskos pienākumus saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas un ES normatīvajiem aktiem attiecībā uz sevi, datu subjekta autoritātēm, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī trešajām personām, piemēram, sastādītu un noslēgtu tiesību aktos noteiktajām prasībām atbilstošus dokumentus, pakalpojumu sniegšanas prasībām atbilstošus rēķinus;

Piekrišana: Atsevišķos gadījumos datu subjektu personas datu apstrādi var veikt ar brīvu un nepārprotamu piekrišanu. Šādu piekrišanu datu subjekts var pieprasīt, lai nodrošinātu citas datu apstrādes darbības, JA tas ir nepieciešams likumīgu mērķu sasniegšanai un neapdraud klienta tiesības un brīvības, piemēram, sīkdatņu ievietošana un ar interneta vietni saistīto apmeklējumu analīze.

 

PRIVĀTUMA ATRUNA

Privātuma paziņojums ir izstrādāts, lai sniegtu jums pārskatu par to, kā tiek vākti un apstrādāti jūsu dati, kad apmeklējat mūsu vietni.

Kontrolieris – Nodibinājums “Latvijas Bībeles centrs”, Reģ. Nr.: 40008180236, juridiskā un faktiskā adrese: Krāslavas iela 27, Rīga, LV-1003, kontaktinformācija: lbc@bible.lv.

 

Kādi dati tiek vākti?

Latvijas Bībeles centra fonds apkopo IP adresi, no kuras jūs piekļūstat mūsu vietnei, kā arī piekļuves datumu un laiku. Mēs izmantojam sīkdatnes, nelielus teksta dokumentus, piemēram, lai piekļūtu aizsargātām vietnes zonām. Sīkdatnes uz laiku tiek saglabātas jūsu datorā. Jūs varat mainīt savas pārlūkprogrammas iestatījumus, lai tā sīkdatnes neuzglabātu, vai izvēlēties tās dzēst, beidzoties tīmekļa pārlūkošanas sesijai. Dati, kas rodas, jums apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, tiek apkopoti automātiski. Papildu dati tiek iegūti no jūsu sniegtās informācijas mūsu tīmekļa vietnē un izmantojot sīkdatnes.

 

Kam mēs izmantojam jūsu datus?

Mēs to izmantojam, lai sagatavotu, atjauninātu un pārvaldītu Latvijas Bībeles centra fondam piederošo tīmekļa vietni. Turklāt mēs izmantojam jūsu datus, lai identificētu ļaunprātīgu izmantošanu un novērstu kļūdas, kā arī, ja nepieciešams, lai nosūtītu informāciju valsts iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt šādu informāciju.

Personas datu apstrādes mērķis ir organizēt mācību procesu, reģistrēt studentus (klausītājus), informēt dalībniekus par mācību pasākumiem, par iespējamām izmaiņām mācību procesā, kā arī prezentēt šo procesu sociālajos tīklos un citos saziņas kanālos, izmantojot pasākumu laikā uzņemtos foto, audio un video materiālus. Informācija tiek apkopota komunikācijas un publicitātes nolūkos, kā arī organizēto pasākumu mērķauditorijas novērtēšanai un attīstībai.

Datu subjektam ir tiesības sazināties ar nodibinājumu “Latvijas Bībeles centrs” un pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, lai labotu vai dzēstu neprecīzus personas datus, iesniedzot pamatotu pieprasījumu.  Datu subjekts/īpašnieks var arī iesniegt lūgumu ierobežot personas datu apstrādi normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī iebilst pret apstrādi vai iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijai par viņa personas datu apstrādē pieļautajiem pārkāpumiem. Ja jums ir kādi jautājumi par datu aizsardzību, varat sazināties ar mūsu darbiniekiem, rakstot uz šādu adresi: lbc@bible.lv.

Latvijas Bībeles centra fonds ir ieviesis tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tīmekļa vietnēs apstrādātie personas dati tiek aizsargāti, izmantojot visaugstāko iespējamo drošības līmeni. Tomēr datu pārraide internetā rada drošības “nepilnības”, un līdz ar to nav iespējams garantēt pilnīgu drošību.

 

Kādus datus mēs reģistrējam un kā tos izmantojam?

Mēs reģistrējam IP adresi, no kuras jūs piekļūstat mūsu vietnei, piekļuves datumu un laiku. Reģistrētie dati tiks izmantoti, lai nākotnē nodrošinātu drošu piekļuvi un aizsargātu jūs pret uzbrukumiem mūsu vietnes infrastruktūrai, kā arī statistikas analīzei.

Šie dati netiks izmantoti, lai izveidotu individuālus lietotāju profilus, un netiks nodoti trešām personām. Reģistrējot profilu Latvijas Bībeles centra fonda tīmekļa vietnē, tiks reģistrēti arī cita veida dati. Konkrēti, jūsu vārds un uzvārds, pieteikšanās dati, kontaktinformācija, adrese utt.

 

Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kurus var izmantot vietnēs, lai padarītu lietošanas pieredzi efektīvāku. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai sniegtu īpašus piedāvājumus. Sīkdatnes ir arī nelieli datu dokumenti, kas tiek saglabāti jūsu datorā. Tie ļauj mums noteikt, vai jūs jau iepriekš esat apmeklējis tīmekļa vietni no tā paša datora.

Sesijas sīkdatnes ir īstermiņa sīkdatnes, kas tiek saglabāti jūsu datorā vienreizējas interneta sesijas laikā un ir nepieciešami notiekošiem darījumiem. Šīs sesijas sīkdatnes tiek izmantotas tikai, lai kontrolētu savienojamību un navigāciju un padarītu mūsu tīmekļa vietni ērtāku lietotājam. Sesijas sīkdatnes tiks dzēsti, tiklīdz jūs pārtrauksiet pārlūka sesiju.

Ja vēlaties, varat kontrolēt un dzēst sīkdatnes. Vairāk par sīkdatnēm lasiet šeit: aboutcookies.org. Jūs varat dzēst visas savā datorā esošās sīkdatnes, un vairumā pārlūkprogrammu var iestatīt, lai bloķētu sīkdatņu ievietošanu jūsu datorā. Tomēr jums būs manuāli jāpielāgo iestatījumi katru reizi, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un pastāv iespēja, ka daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties. Cita personiska informācija netiks reģistrēta, ja vien jūs to nebūsiet sniedzis brīvprātīgi.

Mūsu tīmekļa vietnē var būt saites uz citām vietnēm, uz kurām neattiecas šajā dokumentā iekļautā atruna par privātuma aizsardzību. Apmeklējot jebkuru tīmekļa vietni, iesakām vispirms izlasīt tās privātuma politiku.

 

Datu apstrādes vieta

Jūsu dati tiks apstrādāti Eiropas Savienībā.

 

Piemērojamie tiesību akti un noteikumi

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)” 6. panta 1. punkts: a) datu subjekts ir devis savu piekrišanu personas datu apstrādei vienā vai vairākos konkrētos nolūkos.

 

Likums par personas datu apstrādi.

Citi normatīvie akti, kas saistīti ar fizisko personu datu aizsardzību.

 

Datu tālāka pārsūtīšana

Tālāk mēs pārsūtīsim datus, ko pieprasa valsts iestādes, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās prasības. Citi datu veidi netiek nodoti trešām personām.

 

 

ATRUNA PAR VIDEONOVĒROŠANAS DATU APSTRĀDI

Informācija datu subjektiem par videonovērošanu, ko veic Fonds Latvijas Bībeles centrs, Krāslavas ielā 27, Rīgā, LV-1003.

Pārzinis un apstrādātājs – Nodibinājums “Latvijas Bībeles centrs”, Reģ. 40008180236, Juridiskā un faktiskā adrese: Krāslavas iela 27, Rīga, LV-1003, kontaktinformācija: tālr: +371 27014222, e-pasts: lbc@bible.lv

 

Videonovērošanas mērķis – uzraudzīt kārtību telpās un video novērojamajās telpās, lai nodrošinātu darbinieku un apmeklētāju drošību, īpašuma aizsardzību, novērstu un atklātu prettiesiskas darbības.

 

Personas datu apstrādes juridiskais pamats – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts: apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu pārziņa vai trešās personas likumīgās intereses.

 

Personas datu saņēmēji – videonovērošanas rezultātā iegūtos personas datus var izpaust tiesībaizsardzības iestādēm likumā noteiktajā kārtībā.

 

Personas datu nodošana – videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati netiek nodoti trešām personām.

 

Personas datu glabāšanas periods – videonovērošanas ierakstus glabā 30 dienas no to izveidošanas dienas. Kad šis termiņš ir beidzies, videonovērošanas ierakstu nekavējoties dzēš hronoloģiskā secībā. Ja minētajā laikposmā tiek konstatētas nelikumīga nodarījuma pazīmes vai saņemts pieprasījums sniegt videonovērošanas ierakstā redzamos datus, datus glabā līdz nepieciešamās darbības pabeigšanai.

 

Datu subjekta tiesības – datu subjektam ir tiesības sazināties ar nodibinājumu “Latvijas Bībeles centrs” un pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, lai labotu vai dzēstu neprecīzus personas datus, iesniedzot pamatotu pieprasījumu.  Datu subjekts/īpašnieks var arī iesniegt lūgumu ierobežot personas datu apstrādi normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī iebilst pret apstrādi vai iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijai par viņa personas datu apstrādē pieļautajiem pārkāpumiem. Ja jums ir kādi jautājumi par datu aizsardzību, varat sazināties ar mūsu darbiniekiem, rakstot uz šādu adresi: lbc@bible.lv.

 

Dienvidāfrikas Ziemeļrietumu universitātes privātuma politika – NWU privātuma politika

Norvēģijas Vadības un teoloģijas skolas privātuma politika – HLT Privacy Policy

 

23.02.2023