LBC akadēmiskās ētikas principi

 

LBC uztver nopietni Dieva doto atbildību sagatavot vadītājus Latvijas draudzēm. Tādēļ ir svarīgi, ka ikviens, kurš piesakās kādai no mūsu programmām, atbilst sekojošām uzvedības normām. Studentiem jābūt jaunpiedzimušiem kristiešiem, kas dzīvo dievbijīgu dzīvi (piem. Galatiešiem 5:19-21; Romiešiem 1:28-32), un kuru dzīvē vispārīgi parādās Svētā Gara auglis, kā aprakstīts Galatiešiem 5:22-23 un/vai vadītāja rakstura īpašības, kuras Pāvils aprakstījis 1. Timotejam 3 un Titam 1.

 

Akadēmiskā brīvībanodrošina spēju radoši, patstāvīgi un atbildīgi noteikt un īstenot izglītības un pašizglītības intereses. Akadēmiskā brīvība respektē citu tiesības brīvi paust savus uzskatus, ētiskās idejas un to īstenošanu, izslēdzot jebkāda veida akadēmisko vardarbību. Akadēmiskās brīvības pamatā ir attīstīta kritiskā un radošā domāšana.

 

Integritāte un godīgumsraksturo tikumīgu, argumentētu, savstarpēji uzticamu rīcību, kas novērš interešu konfliktu, korupcijas risku, maldināšanu, egoismu, objektivitātes trūkumu un plaģiātismu.

 

Atbildība – nozīmē gatavību pildīt akadēmiskos pienākumus, paredzēt savas rīcības sekas un atturēties no darbībām, kas var kaitēt akadēmiskajam darbam, kolēģiem un sabiedrībai. Atbildība attiecas arī uz sevis pilnveidošanu, kļūdu atzīšanu un to labošanu, strīdu risināšanu ar tiesiskiem līdzekļiem.

 

Lojalitāte – definē brīvprātīgu iesaistīšanos LBC kopienā, godprātīgi un taisnīgi ievērojot un aizstāvot tās intereses, veicinot LBC prestižu un vairojot zīmola atpazīstamību. LBC kopienas pārstāvis saglabā lojalitāti izglītības iestādei, paužot personisku viedokli ārpus LBC, tostarp sociālajos medijos. Izsakot viedokli par LBC kā profesionāls pārstāvis, kopīgajam saturam jābūt balstītam uz pārbaudāmiem un pierādāmiem faktiem, pētījumiem un analīzi. Pārstāvjiem jāatturas no apzināti nepatiesas informācijas sniegšanas par LBC un jāizvairās no darbībām, kas var kaitēt LBC izglītības un zinātnes reputācijai sabiedrībā.

 

Cieņa un darba attiecības – ietver labas pārvaldības praksi, lai veidotu atklātas, demokrātiskas un vienlīdzīgas attiecības, izveidotu cieņpilnus saziņas veidus un veicinātu sadarbību un vienotību LBC kopienas locekļu vidū, vienlaikus ievērojot kopīgu atbildību par kvalitatīvu izglītību un akadēmisko darbu.

 

Kodeksa principi tiek īstenoti ar LBC kopienas locekļu kopīgu darbu. Minēto principu ievērošana uzlabo izglītības un akadēmiskā darba kvalitāti, veicina cieņu un uzticēšanos, novērš interešu konflikta izpausmes vai korupcijas riskus, aizliedzot varas, amata un akadēmiskā statusa izmantošanu personiskā labuma gūšanai.

 

 

Akadēmiskā procesa pieeja

  • Studējošie rūpīgi un atbildīgi plāno un izstrādā savu studiju procesu, seko līdzi studiju kursu, moduļu un semināru saturam, regulāri un savlaicīgi apgūst mācību vielu, pilda pārbaudījumu darbus un citus mācību darbus.
  • Studējošie cieņpilni un profesionāli izturas pret pasniedzējiem, tulkiem, studentiem un LBC personālu, respektē viņu idejas un viedokļus, uztur lietišķas un koleģiālas attiecības, ievēro pieklājību, līdztiesību, nepieļaujot diskrimināciju, seksuālo, emocionālo vai cita veida vardarbību.
  • Studējošie ir atbildīgi par savu akadēmisko un intelektuālo godīgumu, nepieļauj plaģiātu, norakstīšanu, citu intelektuālā īpašuma negodprātīgu izmantošanu, vērtējumu un atzīmju viltošanu vai cita veida akadēmiskā godīguma pārkāpumus.
  • Studējošie atbalsta un uztur akadēmisko un profesionālo godīgumu, izvairās no jebkādām darbībām, kas var radīt aizdomas par akadēmiskās negodīguma izpausmēm.
  • Studējošie respektē studiju programmu saturu, precīzi un savlaicīgi veic mācību darba uzdevumus, pārbaudījumus, atbildīgi un atklāti novērtē savu darbu, citu studentu darbu un LBC kopīgo darbu.
  • Studējošie atzīst savas kļūdas un riskus studiju procesā un risina konfliktus tiešās un atklātās sarunās.

 

LBC patur tiesības atteikt mūsu mācību iestādes absolvēšanu tiem, kas neatbilst šiem standartiem.

 

 

Apstiprināts V/K 20.02.2023