LBC ievēro Pasaules evaņģēliskās alianses doktrīnas.

 

Mēs ticam

Svētajiem Rakstiem, kas ir Dieva doti, dievišķi inspirēti un pilnīgi uzticami, tie ir augstākā autoritāte visos ticības un uzvedības jautājumos

Vienam mūžīgam Dievam trīs Personās: Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam.

Mūsu Kungam Jēzum Kristum, kā Dievam, Kurš nācis miesā, Viņa  piedzimšanai no jaunavas, Viņa bezgrēcīgajai cilvēka dzīvei uz zemes, Viņa dievišķajiem brīnumiem, Viņa nāvei, kas dod grēku izpirkšanu, Viņa miesas augšāmcelšanai, Viņa debesbraukšanai, Viņa Starpnieka darbam un Viņa otrajai atnākšanai spēkā un godībā.

Pazudušo un grēcīgo cilvēku pestīšanai ticībā caur Kunga Jēzus Kristus izlietajām asinīm, bez jebkāda savu darbu nopelna, atjaunojoties caur Svēto Garu.

Svētajam Garam, kurš iemājojot kristiešu sirdīs palīdz tiem dzīvot svētu dzīvi, liecināt un kalpot Kunga Jēzus Kristus labā.

Visu patiesi ticīgo Gara vienotībai, kas ir Draudze – Kristus Miesa.

Gan izglābto, gan pazudušo augšāmcelšanai; tiem, kas ir izglābti – dzīvības augšāmcelšanai, un tiem, kas pazuduši – nolādēšanai un pazudināšanai.

 

Apustuļu ticības apliecība

Mēs ticam uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju; un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos.
Mēs ticam uz Svēto Garu, vienu svētu, kristīgu Baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu.

 

Āmen